Home Phone

Privacy Policy

Over ons privacybeleid

The Chocolate Shop geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom
uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze
dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u
en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw
gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en
de daarop ontsloten dienstverlening van The Chocolate Shop. De
ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 21/05/2018, met
het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle
voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u
door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en
met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden
kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw
gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en
welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte
persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met
onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan
het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

 

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar
wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en
voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting – Transip

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Transip. Transip
verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor
eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het
gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Transip heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies
en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Transip is
op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Woocommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor

Transip. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met

deze partij gedeeld. AndersTransip heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij

zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. AndersTransip is op basis van de overeenkomst die wij met

hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen

bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk
wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van
data te voorkomen.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het
e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele
nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze
website en

webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp.
MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden
gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is
verzonden ziet u de

‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit

van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen.

MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden

geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder

verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Gmail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende

technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens

zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer

vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van

Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of

creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw

persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de

dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle

hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van

toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw

gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een
review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en
e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons,
zodat wij de

review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In

sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het

geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij

gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft

passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te

schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming
van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen
van de

dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de

diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en

woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de

overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen

ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Visma
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
Visma. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze
gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie
en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Visma. Wij delen uw naam, adres en
woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het
administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.
Visma is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Visma gebruikt uw
persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek –
op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden
niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed
of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening
verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan The Chocolate Shop op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het
delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval
zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt
daartegen verzetten.

Bewaartermijnen


Wij
bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij
uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze
diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij
dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke
administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang
de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen
toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding
van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten


Op
grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als
betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die
door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In
beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van
uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het
geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per
post wenst te
ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij
houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval
van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle
afschriften en kopieën van
gegevens ontvangt u in de machineleesbare
gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen
tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij
uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar
zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een
reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op
het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een
overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder
vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
opgeslagen.
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij
u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar
zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een
reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op
het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de
beperking opheft niet langer worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw
verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die
wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of
derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een
dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de
veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden
gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of
in opdracht van The Chocolate Shop. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in
afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van
gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening
dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics
Via
onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf
Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om
bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website
gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende
wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij
hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.
Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente
versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze
waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan
brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
Contactgegevens
The Chocolate Shop
Limoenhof 1
2564KV Den Haag
Nederland
T +31 (0)70-701.32.54
[email protected]
Contactpersoon voor privacyzaken
Raymond Soerodikromo

Welke betalingsmogelijkheden bieden jullie?

Je kan bij ons betalen via iDeal, Credit Card, Paypal en bankoverschrijving.

De waardering van www.thechocolateshop.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.7/10 gebaseerd op 253 reviews.